Obsah

Anotace 1
O jakou lokalitu se jedná? 2
Současný stav 2
Užitečné odkazy 2
Zapojení obyvatel 3
Zapojte se do navrhování 3

Anotace soutěže

Předmětem architektonické soutěže je nalezení nejvhodnějšího návrhu řešení revitalizace Městské hory v Berouně. Dnešní lesopark Městská hora patří k nejvíce navštěvovaným místům ve městě. Historicky významná lokalita procházela v průběhu let řadou proměn a úprav, až se její stav dostal do současné podoby. Ta nyní přestává vyhovovat nejen kvalitou infrastruktury a vegetace, ale i kapacitou. Smyslem a cílem této soutěže je pojmenovat hodnotu místa a směr dalšího vývoje, vzít v potaz aktuální potřeby obyvatel a stávající stav Městské hory a převést vše v soudobý, citlivý, udržitelný a realizovatelný návrh. Vybraný soutěžní návrh  bude rozdělen na etapy a postupně realizován. 

Území Městské hory se historicky nacházelo bezprostředně za hradbami města a byly zde pastviny a ovocné zahrady, jednalo se o holý kopec. V 80. letech 19. století zde přičiněním Okrašlovacího spolku došlo k zalesnění vrcholu, vznikly nové cesty a byl zde umístěn mobiliář. Městská hora se tak stala pro měšťany dostupnou rekreační plochou. Na tyto úpravy navázalo ve 20. století vybudování vodojemu s rozhlednou, později byl upraven přístup ke stavbám na vrcholu kopce. Začátkem 21. století se umístěním medvědária a dětských hřišť stala vyhledávaným místem nejen pro obyvatele Berouna. Plní především sportovně-rekreační a ekologickou funkci v jinak poměrně hustě zastavěném území.

Řešená lokalita

Co se bude řešit? Co bude tématem soutěžního návrhu? Co se může změnit?

 • Městská hora jako celek
 • krajinářské a urbanistické řešení
 • návaznost městské hory na okolí
 • cesty, dostupnost a bezbariérovost
 • parkování v okolí hory
 • dostupnost z MHD
 • Městská hora jako místo pro odpočinek
 • Městská hora jako místo pro rekreaci
 • stav a renovace dětských hřišť
 • medvědárium
 • návaznost na ZŠ
 • bývalá restaurace
 • skautská klubovna
 • výhledy z Městské hory, rozhledna

Toto jsou témata, která budou součástí zadání krajinářsko-architektonické soutěže, na němž se můžete podílet. Témata se budou v průběhu participace rozvíjet, záleží na vašem zapojení se a vašich preferencích. Zadání se bude utvářet společně s průběhem participace. Na základě projednání s dotčenými aktéry v území se může zadání upřesnit i v průběhu soutěže.

Fotografie území

Vstup okolo ZŠ

Vstup od polikliniky

Vstup Sadová

Rozhledna na vrcholu

Vstup na rozhlednu

Dětské hřiště u medvědária

Dětské hřiště u medvědária

Medvědárium

Medvědárium

Tobogán shora

Tobogán zespoida

Výjezd tobogánu

Mobiliář

Cestní síť - vstup

Cestní síť - na vrchol

Cestní síť

Cestní síť - na vrcholu

Cestní síť - promenáda na vrcholu

Průhledy

Travní porosty na vrcholu

Výhledy

Divočina

Borový lesík

Zajímavé stránky

Co od soutěže očekáváme

Rádi bychom společně s vámi upravili veřejný prostor na Městské hoře tak, aby sloužil lidem, kteří zde každý den procházejí, pravidelně zde tráví volný čas, žijí v jejím bezprostředním okolí, nebo sem přijíždějí na návštěvu.

Současná nedostačující infrastruktura a neodpovídající zázemí Městské hory by měly být přetvořeny ve funkční celek, který poskytne dostatek místa a příležitostí k příjemnému trávení volného času pro všechny své uživatele. Do hledání nové podoby místa chceme zapojit i obyvatele města.

Pro revitalizaci Městské hory jsme zvolili krajinářsko-architektonickou soutěž o návrh, které bude předcházet komplexní participativní proces. Ten umožní získání podnětů a nápadů přímo od uživatelů místa a zajistí, že zadání pro soutěžící architekty bude odpovídat požadavkům místních obyvatel. 

Co nás zajímá při tvorbě zadání?

 • hledáme ideální řešení celého území, důležitá je funkčnost, prostupnost a scelení území
 • chceme respektovat hodnotu místa
 • snažíme se otevírat nové perspektivy a skloubit požadavky nejrůznějších uživatelů
 • zapojujeme veřejnost a místní organizace do procesu tvorby zadání architektonické soutěže
 • nasloucháme nejen odborným, ale i osobním znalostem a zkušenostem

Jak se můžete zapojit

Podělte se s námi o váš názor!

Během participativních aktivit budeme sbírat podněty k budoucí podobě Městské hory přímo od jejích uživatelů – obyvatel Berouna. Využijte možnost přispět svými znalostmi a zkušenostmi, které urbanisté a architekti nemusí mít a přinést tak nové perspektivy a inovativní nápady do plánování.

Více o tom, jak se zapojit, najdete zde.

Městská hora

On-line verze:

https://mestskahoraberoun.cityupgrade.cz

City Upgrade