Obsah

Proč participace? 1
Harmonogram aktivit 2
Setkání s klíčovými aktéry 4
Sběr podnětů 5
Participační kontejner 6
Participativní setkání s veřejností 7
Zapojení žáků Základní školy Jungmannova 8
Architektonické procházky 9
Výstupy z participace 10

Proč participace?

Lesopark Městská hora patří k nejvíce navštěvovaným místům ve městě. Historicky významná lokalita procházela v průběhu let řadou proměn a úprav, až se její stav dostal do současné podoby. Ta však nyní přestává vyhovovat nejen kvalitou infrastruktury a zeleně, ale i kapacitou. Vedení města Beroun proto vyjádřilo zájem území revitalizovat, a jelikož se jedná o veřejný park, rozhodli se do procesu participativně zapojit také veřejnost.

Výhody participace

Participace dá možnost uživatelům Městské hory vyjádřit svůj názor na současný stav lokality a sdílet podněty k její budoucí podobě. Nashromážděná data poslouží jako základní východisko pro tvorbu zadávacích podmínek pro architektonicko-urbanistickou soutěž, o jejímž vítězi následně rozhodne odborná porota dle pravidel České komory architektů.

Participativní proces je tak úzce navázán na průběh architektonické soutěže a dovoluje:

▪️ informovat obyvatele města o podmínkách, rozsahu a průběhu soutěže,

▪️ zapojit obyvatele do přípravy zadání a vzájemně sladit pozici města s představami obyvatel,

▪️ poskytnout soutěžícím architektům ucelený soubor vstupů od veřejnosti.

 

Participativní aktivity má starosti expertní firma Participation Factory.

Harmonogram aktivit

7.

Prezentace vítězného návrhu

Plánujeme na podzim 2024.

Pravidla pro zapojení veřejnosti

Při revitalizaci veřejného prostoru hledáme rovnováhu mezi zájmy různých skupin - jiné potřeby mohou mít rezidenti, jiné místní spolky, nebo školy. Aby výsledek odpovídal potřebám všech, je nutné všechny zájmy popsat a nevynechat nikoho, kdo má co říct. Pravidla slouží k tomu, aby byl proces zjišťování informací spravedlivý a přehledný.

Otevřít dokument

Setkání s klíčovými aktéry

Participativním procesem necílíme pouze na širokou veřejnost, ale zapojujeme také klíčové aktéry neboli stakeholdery. Tedy lidi, kteří zastupují zájmy určité skupiny či mají vliv na úspěch projektu. Pro tento projekt jsme identifikovali desítky klíčových aktérů města, které jsme do procesu přizvali a pozvali je na participativní setkání. Stakeholdery jsme rozdělili do tří základních skupin: 1) zástupci místních organizací, spolků, expertů a dalších klíčových aktérů města, 2) zástupci škol a školských zařízení, 3) vedoucí a další zástupci klíčových odborů a komisí městského úřadu.

Ozvěte se

Cítíte se být relevantním stakeholderem a přejete si být zapojeni do participace? Napište nám na renata@participationfactory.com

Participační kontejner

Ve dnech 4.-6. října se na Husově náměstí otevřel tzv. participační kontejner. Nevšední obytný kontejner sloužil jako informační stánek, kde občané mohli zanechat své podněty a mohli se dozvědět více o připravované architektonické soutěži a plánovaných participativních aktivitách. Zástupci firmy Participation Factory byli přítomni, aby odpovídali na otázky a zaznamenávali podněty lidí.

Otevírací doba kontejneru

  • středa 4.10. | 16:00 – 19:00
  • čtvrtek 5.10. | 11:00 – 18:00
  • pátek 6.10. | 11:00 – 15:00

Participativní setkání s veřejností

Osobní setkání

Veřejná setkání byla určena všem Berouňákům, kterým záleží na tom, jak bude Městská hora v budoucnu vypadat. Během facilitované diskuse měli účastníci možnost vyjádřit k tomu, co se jim na Městské hoře líbí a co by chtěli naopak změnit. Byl prostor na názory, nápady i dotazy.

Termíny

  • 10. října od 18:00 do 19:30
  • 17. října od 18:00 do 19:30
  • ve společenském sálu na adrese Wagnerovo náměstí 1541, Beroun (otevřít v mapě)

Náplň obou setkání bude stejná, není proto potřeba chodit na oba termíny.

Online setkání

Pro ty, kteří neměli možnost se dostavit osobně, byla určena online varianta setkání.

  • 19. října v 18:00 přes aplikaci Zoom

 

Zapojení žáků Základní školy Jungmannova

Děti jsou nejčastějšími uživateli Městské hory. Chodí na ni v rámci výuky ve škole i ve volném čase. Proto by zcela zásadní je do procesu revitalizace zapojit také.

Společně s dětmi jsme hodnotili současný stav Městské hory, a zároveň jsme nechali děti vyjádřit svá přání o budoucí podobě místa. Opravit hřiště, spravit lavičky, přidat odpadkové koše, vybudovat lanové centrum nebo lezeckou stěnu, přidat ohradu s králíčky či vybudovat schody k tobogánu – to a mnohem více si děti na Městské hoře přejí.

Kompletní výstupy z participace s žáky ZŠ Jungmannova si můžete stáhnout níže.

Architektonická procházka

Procházka na Městské hoře proběhla v sobotu 14. října. Ve 14:00 jsme se sešli s občany Berouna u Plzeňské brány a pokračovali dál na Městskou horu. Ačkoliv bylo počasí celé dopoledne nepřívětivé, v průběhu odpoledne se vyčasilo, a tak procházka představovala příjemně strávený čas na vzduchu. Součástí procházky bylo několik zastavení, během kterých se účastníci dozvěděli zajímavosti z historie území i jednotlivých objektů, a zároveň sdíleli svoje podněty k současnému i budoucímu stavu Městské hory. 

Informace pro veřejnost

On-line verze:

https://mestskahoraberoun.cityupgrade.cz

City Upgrade